روزهای روشن

ای روزهای روشنِ پیروزِ معتدل،
ای روزها که هرگز ندیدیم صبح تان،
و هر زمان که سرخ شد روی آسمان
امیدمان به آمدن روشنا شکفت...
(اما فسوس،
کاین خضابِ خون
تنها برای داغ نهادن به دیده بود...)
ای روزها، یادتان به خیر.

ای روزها،
هر لحظه‌ی غمینْ شب‌نامه های تلخ
که رفته است به طبع بر چوبه های دار
در بطن قیره‌گون فضای ظلمت این پتیاره شب
یاد گرامی آن روزهایِ بودتان
-آن روزها که ما ندیدیم رویشان-
فریاد می زدند.

ای روزها،
دیری است خبرداده اند به ما
-آن تیغ به دست های جلاد روزگار-
کاسب سفید و نیزه خورشید را
این یک به گوشه ای فتاده و آن یک نزار...
وان پرابهت، آن سوار،
کآنسان به زخمه های دل مادرانمان
مرهم نهاد، و بشنید آه هایمان
دیری ست پای آن سیه جامه دیو شب
دم در کشیده است.

ای روزها،
اما امید بودنتان، ای سبزقامتان،
کاندر میان جان این
 خاکسترین کویر سوزناک
بذر حضور و گشایش می افکنید
در عمق سینه های تهی گشته از صدا
همواره زنده است.

چهارم تیرماه نود و دو - یزد.

/ 0 نظر / 4 بازدید