امید به قلم و آنچه می نویسد...

آنگاه که تنها، تنهای تنها، قلم است که می تواند دستت را بگیرد... دلت را آرام کند و مانند نیشتری، تیزی اش را درونت فرو کند و زهر جانت را بگیرد... می نشینی پشت میز، روی تخت، روی زمین، و هجوم اندوهت را خالی می کنی بر روی کاغذ.
اندوهت را می گذاری سیل ببرد و بعد، می نشینی کتاب "او" را می خوانی و بعد مسیری را که تا به اینجا به هزار سختی آمدی، ادامه می دهی...

هزاران سختی و اندوه قرار است فرو بیاید، قرار است هجوم بیارد و ما امید داریم به "قلم و آنچه می نویسد".

Believe in "writing and what it means to us"

Translated to English by S. C.

When you feel lonely, really lonely, it is only the power of writing which can help you and hold your hands... It relaxes you and sometimes like a snake, stings you and that's the only way to pass your poison...

You will sit down at the table, on the bed, on the floor and take all your sadness out on a piece of paper. You forget about the flood of your sadness and then you sit down and read "his" book and then you will continue the same path, which you have traveled so far with thousands of worries.

Thousands of worries and sadness which are going to pass by or awaiting us and we believe in "writing and what it means to us".

/ 0 نظر / 3 بازدید