HAFEZ, You make me wanna die

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست            

                                   منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

معنی اول: هیچ چیز نیست که جلوه تو، تمام و کمال در او رسیده باشد. و هیچ کس نمی تواند مدعی آن باشد که درست تا مقابل خاک درگاهت رسیده است.

معنی دوم: هیچ چیز نیست که جلوه ای از روی تو را نداشته باشد، و هیچ کس که منت دارت نباشد.

ناظر روی تو صاحب نظرانند آری                           

                              سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست

معنی اول: آنهایی که صاحب نظرند، شاید بتوانند بهره ای ناچیز از روی تو (زیبایی تو) ببرند، وگرنه راز وجودی تو، در هیچ سری راه ندارد.

معنی دوم: هرکسی گوشه ای از راز تو را در خود پوشیده دارد، ولی این تنها صاحب نظرانند که می توانند در روی تو بنگرند.

اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب                      

                             خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست

معنی اول: اگر اشک من، به خاطر فشاری که برچشمانم می آورد، پرده چشمانم را پاره کند و خون بیرون بزند، جای تعجب نیست؛ چرا که کسی که خجل و شرمگین است از کرده خود، پرده دری ای نیست که برای بخشایش، انجام ندهد.

معنی دوم: اگر از فرط خجالت، به جای اشک خون بگریم عجب نیست؛ چون همه "پرده در"ها از کرده خود پشیمان و خجل هستند.

تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی                                    

                               سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست

معنی اول: برای اینکه به دامن یارم، گردی از نسیم ها ننشیند، ای سیل، (با خیال راحت) از دیدگانم جاری شو، که رهگذری که به کوی دوست برود نمی بینم و راهت از آنان پاک است.

معنی دوم: برای اینکه به دامن یارم، گردی از نسیم ها ننشیند، همه رهگذران را در سیلی که از دیده جاری کرده ام، شست و شو می دهم تا همه پاک و بی گردوغبار شوند.

تا دم از شام سر زلف تو هرجا نزنند                                  

                               با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست

معنی اول: برای اینکه از سیاهی موهای تو، جایی سخنی نرود، در هیچ صبحی، حتی جرات نمی کنم با باد صبا گفت و گو کنم.

معنی دوم: تا زمانی که همه از سیاهی موهای تو صحبت نکنند، هیچ صبحی گفت و گو با باد صبا را فراموش نمی کنم.

من از این طالع شوریده به رنجم ورنی                            

                              بهره مند از سرکویت دگری نیست که نیست

معنی اول: من به خاطر بخت و اقبال بد خودم، ناراحت و در رنجم، وگرنه کسی دیگر نیست که در پیش تو بهره مندتر از من باشد.

معنی دوم: من از طالعی که دارم ناراحتم، چرا که همه جز من در پیش تو بهره مند شده اند.

از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش                          

                              غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست

معنی اول: به خاطر خجالت و کمبودی که دیگر شیرینی ها، در برابر شیرینی تو داشتند، همه خود را در آب و عرق غرق کردند تا در برابر تو پیدا نباشند.

معنی دوم: به خاطر شرم و حیایی که سایر آّ و عرق ها از تو داشتند، همه با همان شیرینی لبت، شیرین شدند.

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز                           

                             ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

معنی اول: راز مجلس رندان، در بی خبری آنان است، و از آنجا که مصلحت نیست این راز بی خبری فاش شود، کسی باخبر از این مجلس نیست.

معنی دوم: مصلحت نیست که کسی رازهای مجالس رندان را بگوید (مصلحت نیست که من رازهایشان را بگویم)، وگرنه در مجلس رندان همه خبری هست و مردم فکر می کنند که نیست.

شیر در بادیه عشق تو روباه شود                                  

                     آه از این راه، که در وی خطری نیست که نیست

معنی اول: حتی اگر کسی چون شیر، شجاع و قدرتمند باشد، در راه قلمرو عشق تو به روباه ضعیفی بدل می شود؛ فریاد از این راه عشق، که همه خطری در آن هست.

معنی دوم: خطرات بزرگ همچون شیر دردنده هم در قلمرو عشق تو مانند روباه بی خطر می شود؛ فقط امان از راه این قلمرو، که در خود آن هیچ خطری کسی را تهدید نمی کند.

آب چشمم که برو منت خاک در توست                              

                           زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست

معنی اول: اشک من، که منت دار خاک درگاه توست، همه را صدبار منت دار خود کرده است. (همه صدمنت از اشک من دارند، چرا که اشک من، منتی از خاک تو پذیرفته است.)

معنی دوم: من چون اشک چشم هستم، چرا که اشک بر خاک درگاه تو چکیده و منت دار آن شده است، در حالیکه همه چیزهای دیگر حتی به صددرجه پایین تر از خاک در تو نرسیده اند.

از وجودم قدری نام و نشان هست که هست                                   

                           ورنه از ضعف درآن جا اثری نیست که نیست

معنی اول: من فقط هستم، وگر در همین بودنم همه گونه ضعفی هست. (با وجود اینکه وجود دارم، ولی این وجود، همه گونه ضعفی دارد تا آن جا که وجودش هم ضعف است.)

معنی دوم: من فقط همین قدر هستم، که هستم و چیز بیشتری ندارم، وگرنه از ضعف در آن جایی که توهستی، (یعنی در وجود تو) هیچ اثری نیست.

غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنودست                         

                           در سراپای وجودت هنری نیست که نیست

معنی اول: تنها هنر تو فقط این است که حافظ از تو ناخشنود است، و تو هنر دیگری نداری، و اگر هم داری ارزشی ندارد.

معنی دوم: در وجود تو، همه هنری هست و فقط یک مساله هست، آن هم اینکه حافظ از تو ناخشنود است...بیا و او را هم خشنود کن که همه هنری داشته باشی.

این بیت آخر را باید با این مصراع در نظر گرفت که: زان یار دلنوازم شکری ست با شکایت/ گر نکته دان عشقی، خوش بشنو این حکایت...

----------------------------------------------------------

معانی، از افاضات خودم هستند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
الهه

واقعا ممنون