کم...کم...

کم کم، هر چه داری درد، جمع می شود، گرد می آید، رسوب می کند، سنگین می شود.

کم کم، هرچه داری خاطره، در ذهنت، روی هم، تلنبار می شوند، یکی در میان می شوند، و یکی دیگری را تسخیر می کند.

کم کم، هرچه داری رنگ، می بازد به سیاهی های دنیا.

کم کم، یاد می گیری امید نبندی به سفیدی.

کم کم، کم کم، کم کم، از یاد می روی.

کم کم، از یاد خودت می روی تا اینکه ناگهان ستاره ای در زندگی ات، گاه برای ثانیه ای، می درخشد، و سالها برای رسیدن به آن ستاره، سیاهی شب زندگی را تاب می آوری.

/ 3 نظر / 26 بازدید
نرگس

این پست شما قشنگه.

نرگس

آنونس فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» http://www.molkaneh.com/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85/