دلم می خواهد

دلم می خواهد بنشینم

بخوانم

         بخوانم

                  بخوانم

و بمیرم

-چنان خواندنی که همه قصه های روح را خوانده باشم.

-چنان خواندنی که آنچه را در حروف -و حتی در اعداد- نمی گنجند، خوانده باشم.

-چنان خواندنی که آنچه را ماده بیان نمی کند، خوانده باشم.

و چنان مردنی که سرراست ترین مسیر را داشته باشد، تا او

او که مولا و سرور همه چیز است

او که همه چیز است

/ 1 نظر / 4 بازدید
امیرحسین مجیری

سلام خواندن از جنسی دیگر؟! فکر می کنم خواندنی مهم است که عین زندگی باشد. یعنی زندگی باشد، جاری باشد. نه آن که گوشه نشینی باشد. چنان خواندنی که این جا آمده همین جنس را دارد به گمانم.