چهار جوابی ادبی!

تکیه بر تقوا و دانش، در طریقت (راه و روش، راه و روش زندگی) ................ .

راهرو گر صد هنر دارد، ............... .


الف- زرنگی است - توانایی پیچاندن مردم و مسئولین لازم است.
ب- جایز نیست - برایش گران تمام می شود.
ج- واجب است - احتمالا دارد دروغ می گوید و چیزی بارش نیست.
د- بسیار سفارش شده - باید یه جوری خرجش رو در بیاره.

/ 1 نظر / 3 بازدید
نرگس

بین ب و ج و دال ؟! شایدم همه موارد!