مهرم به جان رسید....ولی این همه نیست

یلدا را به این خاطر جشن می گیرم، که امیدوارم به اینکه شب ظلمت به نهایتش رسیده، و از این به بعد، روز به روز از قدرش کاسته می شود...

------------------------------------------------------------------

عادت کرده بودم به یلدایی با "سید خندان"...حیف که زمانه، دیگر است...

----------------------------------------------------------------------

و اما جناب حافظ که در فال امشب می گوید:

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست/ باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست

از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است/ غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست

منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش/ که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست

دولت آن است که بی خون دل آید به کنار/ ور نه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست

پنج روزی که در این مرحله مهلت داری/ خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست

بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی/ فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست

زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار/ که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست

دردمندی من سوخته زار و نزار/ ظاهرا حاجت تقریر و بیان این همه نیست

نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی/ پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست

/ 0 نظر / 8 بازدید