برادر بزرگ تر رویا

خیلی وقت ها، خیلی شب ها، وقتی می خوابیم رویا می پردازیم. رویاهایی گاه دور و دراز، درازتر از سفر به مریخ و گاه رویایی کوچک مانند خواندن کتابی همچون طبل حلبی که در جلوی رویت مدام چشمک می زند.

رویاپردازی بد نیست. اما مدام از این به آن پریدن و مهم تر از آن تنها شب ها در رختخواب به این رویا پرداختن کاری بیهوده نیست که «هیچ» در پی دارد.

رویا نرم است و لطیف. زیبا، بدون دردسر، بدون مشکل، بدون هیچ مساله. فرایند و روند کار حذف می شود، تنها خوشی ها و خوبی هایش و تنها لذت آن لحظه های آخر و بعد از آن است. اما این رویا خانم، برادری هم به اسم واقعیت دارد. به شدت سخت، جدی، پر از دست انداز و پستی و بالایی و بسیار دور از آن لحظه های پایانی و بعد از آن. و همیشه این برادر جدی و سخت جلوی راه شماست.

رویا، در ابتدا خیال است و در انتها حقیقت. در این میان واقعیت قرار گرفته. برادری که با وجود همه سخت و عبوس بودنش، منطقی است. باید ببیند شما برنامه ریزی دارید و خیلی سخت و خیلی جدی (مانند خودش) به دنبال به دست آوردن رویا هستید.

شاید این بار به جای زود به رختخواب رفتن و با خیال رویاها خوش بودن، بهتر باشد برنامه به دست آوردنشان را بنویسیم و با برادر بزرگ تر روبه رو شویم.

/ 1 نظر / 24 بازدید
غزل برهانی

درود بسیار تشبیه زیبائی ست من هم اگر چه با رویادوست جانی هستم اما از برادر رویا حساب می برم [گل]