نباید سخن گفت نینداخته!

 

دو چیز طیره* عقل است:  دم فرو بستن به وقتِ گفتن و گفتن به وقت خاموشی. سعدی.

 

*موجب سبکی و کوچکی

/ 1 نظر / 34 بازدید
نرگس

http://doctorshiri.com/fa/content/15593/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%85%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af%d8%9f/