رسم روزگار

رسم روزگار است اینکه کسی که خیلی خیلی می خواهی نظرش را بدانی لالمانی می گیرد، هرچه زور می زنی چیزی بگوید، فقط نگاه می کند، نگاهت می کند...
و به اینجا ختم نمی شود... آن که به هیچ وجه نمی خواهی صدایش را بشنوی، مدام بیخ گوشت، ور می زند، زر می زند و می چزاند گوشت را.

رسم روزگار است این...

+کاش برای حرف زدن، مالیاتی مقرر می شد... نه، کاش لااقل شنیدن حرف ها مالیات داشت. آن وقت فقط حرف آن کس که می خواستیم را پول می دادیم تا بشنویم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
نرگس

کاش برای حرف زدن، مالیاتی مقرر می شد... نه، کاش لااقل شنیدن حرف ها مالیات داشت. آن وقت فقط حرف آن کس که می خواستیم را پول می دادیم تا بشنویم. سلام. حق با شماست.