تحمل شب حیات

در انتظار آفتاب مرگ شب حیات را تحمل کردم. شریعتی. دفترهای سبز.

+می دانم که ف.الف. را خوش نمی آید، ولی من هم باید بگویم: در انتظار آفتاب مرگ شب حیات را تحمل می کنم... شریعتی به طلوع می رسد. اما به قول خودش، نه طلوع آفتاب مرگ، که طلوع عرفان. امیدوارم برای من هم هرچه زودتر یک طلوعی رخ دهد... هرچند چشمم زیاد از طلوعی مثل مال شریعتی، آب نمی خورد.

/ 0 نظر / 4 بازدید