روزتان مبارک یاران مهربان

نگاهشان می کنی. هرکسی داستانی دارد برای خودش. «داستان» که نه، داستان ها دارند برای خودشان...
چگونه این چنین بر کتابخانه کوچک یا بزرگت نشسته اند... منتظر خوانده شدنند یا خوشحال اند که کسی ورقشان زده و حالشان را خوب کرده...
چگونه به اینجا رسیده اند. عده ایشان کتابخانه ای هستند با آن کدبرچسب های دوست داشتنیشان. بچه که بودم این کدها رمزی بود برایم و حتی الان که خیلی وقت است می توانم این رمز را بخوانم، رازآلودگی این کدها برایم عجیب است...
عده‌ایشان امانت هستند، از دوستانی که فارغ از اینکه گاهی می بینمشان یا همیشه، دوستانی که فارغ از اینکه قدیمی و صمیمی هستند یا جدید و رسمی، خواندنی کتابی از کتابخانه آنها باعث می شود همیشه در حافظه کتابخانه ای من جاوید شوند...
کتاب هایی که خریده شده اند و چه خاطراتی است در این خریدن ها، از جلگه و افق و بیدگل و شهرکتاب مرکزی...
کتاب هایی که هدیه هستند از بهترین دوست ها و نزدیکانی که گاه همین که می دانی هستند زندگی ات را روشن می کند و داشتن شیئی مقدس مانند کتاب از طرف آنها، نزدیکشان می کند.
داستان ها دارند از آنجاهایی که بوده اند... از دلیل نوشته شدنشان... از نویسندگان و مترجمانشان. از فروشگاه هایی که بوده اند و از صاحبان گذشته شان.
داستان ها دارند از درون خودشان، و آرام و ساکت و صبور برایت تعریف می کنند. جلوتر از تو نمی روند، از تو عقب نمی مانند. مانند معلمی دلسوز می نشینند و پا به پای تو تعریف می کنند آنچه را که می دانند.

نگاهشان می کنی... همانجا نشسته اند و فقط گهگاه چشمکی می زنند. منتظرند، منتظر دست های تو که برداری و آشنا شوی با آنها. منتظر چشم هایت که بخوانیشان و بشناسیشان، و منتظر روحت که در آن رسوب کنند.

نگاهشان می کنی و مانند صمیمی ترین دوستانت، بهشان می گویی: ممنون که هستید، زندگی با شما بسیار بسیار بهتر است. ممنون که هستید یاران مهربان، روزتان مبارک.

/ 1 نظر / 25 بازدید
غزل برهانی

درود بر شما بسیار زیبا نوشته اید. گنجینه ی کتابخانه تان آباد و چشم هاتان مانا برای کتابهای خوانا و ناخوانا