عشرت زندگی

یاد آزادی‌ست گلزار اسیران قفس
زندگی گر عشرتی دارد امید مردن است

گاهی، آدم فکر می‌کند اگر نبود بهتر نبود؟ اگر نباشد بهتر نیست؟ آن وقت فکر می‌کنی به خوبی‌های بودن و مزیت‌های نبودن. اگر باشی چه می‌شود و اگر نباشی چه؟ اینکه چه فایده‌ای داری که هوایی که هست را استشمام می‌کنی.

بودن آن‌قدر سخت است که باید هدفی مطمئن برای ادامه داشتن باشی. هدفی که بتوانی به آن تکیه کنی. هدفی که بدانی ارزشش را دارد که به خاطرش سنگینی سینه‌ات را تحمل کنی. چیزی که دروغ نباشد.

آدم گاهی به این‌چیزها فکر می‌کند. بودن در یک قفس تنگ آن هم تنها چه فایده‌ای دارد؟ جایی که به نظر می‌رسد هیچ چیز بر پایه‌ای قرار ندارد. جایی که هر چه قدر هم سعی کنی،‌ در نهایت ظاهرا اثری ندارد.

ناامیدی نیست. بدبینی هم. وقتی فکر می‌کنی، یک واقعیت لخت و تلخ است که همیشه آنجاست. اگر بخواهی می‌توانی یک پارچه روی خودت بکشی. یک محفظه درست کنی. جلویت را دیوار بکشی. اما هرکار هم بکنی نمی‌توانی منکر آن بشوی که «آنجاست». آنجا منتظر است. هرچه‌قدر هم خودت را سرگرم کنی و هرچه‌‌قدر هم بتوانی نبینی‌اش، کم‌کم نزدیکت می‌شود، دور گردنت می‌پیچد و وقتی انتظارش را نداری، گردنت را خرد می‌کند.

این جور وقت‌ها، این بیت از شعر بیدل مدام تکرار می‌شود و می‌بینی در واقع هم عشرت زندگی «امید مردن» است و امید رسیدن این آزادی.

/ 1 نظر / 28 بازدید
غزل برهانی

[گل ........ .......... ............