م من که ر نامم گ

ما گدایان خیل سلطانیم/شهروند هوای جانانیم

×××

م

چرا مرا

ر

در بر نمی گیری؟

گ

×××

م

حال که آماده ام، نمی آیی؟

ر

آغوش بازم را نمی بینی؟

گ

×××

م

نکند روزی که می آیی

ر

فراموشت کرده باشم، و دشمنت پندارم؟

گ

×××

بنده را نام خویشتن نبود/ آنچه ما را لقب دهند آنیم

/ 1 نظر / 3 بازدید
مریم

مرگ... آرزوی شیرین این روزهای خیلی از مرده های عمودی روی زمین