نزول نبأ در دود

دیگر نمی پرسند،
و آن خبر بزرگ
گمشده در میان خبرهای فراوان.

کوه ها ریزش می کنند،
کارگران از شیفت شب برمی گردند،
زوج ها از پیش هم می گریزند،
و خواب دیریاب و کوتاه است.

قیامت هم اگر بیاید
همه آن قدر مشغول اند
که هیچ کس متوجه اش نمی شود.

همه دیرزمانی است در جهنم اند
-جهنم حرف های پوچ و دروغ-
و خدا را دیرزمانی است فروخته اند.

سالهاست در عذابیم
و حسرت خاک بودن
در دلمان داغ نهاده است.

25 شهریورماه 1393

/ 1 نظر / 23 بازدید
گیسو پریشانه

درود بسیار زیبا بود و من تقطیع shift را در بین کلمات فارسی نتوانستم دوست داشته باشم موفق باشید