کلاغی سفید

نه در مسجد گذارندم که رند است

نه در میخانه کین خمار خام است

میان مسجد و میخانه راهی است

بجوئید ای عزیزان کین کدام است

 عطار

 +یکی کلاغ سفید بود، نه پیش کلاغ ها جایی داشت که سفید است، و نه پیش کبوتران که کلاغ است...

 +داغ دل همه ما کلاغان سفید این است: نه در مسجد می گذراندمان، نه در میخانه... این میان راهی هم پیدا نمی شود که نمی شود جناب عطار.

+ ای -----!

+ هوا ابریست لیک باردار باران نیست،

که هرچه ماتم و اندوه و تمنای من است!

/ 5 نظر / 3 بازدید
نرگس

http://doctorshiri.com/fa/content/11728/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2/

نرگس

http://www.razavi.tv/index/post/147/%DB%8C%D8%A7-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%AF کلیپ یا ضامن آهو مدد

نرگس

http://doctorshiri.com/fa/content/6225/%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25b2%25d8%25af%25da%25af%25db%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2585

نرگس

http://doctorshiri.com/fa/content/12305/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%db%8c%d9%88%d8%b1%da%a9-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2584%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b0%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2586%25db%258c%25d9%2588%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b1%25da%25a9-%25d8%25b2%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25af%25d9%2586-%25d8%25aa

نرگس

سلام. آرزو می کنم سال تحصیلی جدید سال خوبی براتون باشه. پیشرفت خوب در درس ها و تجربه دوستی های ماندگار.