دیو جایی نرفته است

قصه است
باور نکن
«دیو چو بیرون رود فرشته درآید» را.
دیو جایی نرفته است
لباس فرشته را پوشیده
تا وقتی می‌ترساندت
بیشتر کیف کند.

اگر می‌خواهی هربار نترسی
باید بزرگ شوی
و باور کنی فرشته‌ها و پریان
تنها در قصه‌های اندرسن واقعی هستند.

باید بزرگ‌ شوی
و باور کنی دیو
هیچ کجا نمی‌رود
فقط سری به آن گوشه زمین زده
تا همه را از مرحمت ترس
بهره‌مند کند.

شاید اگر امید به آمدن فرشته نبود
دیوها از این جا رفته بودند
چون کسانی که فقط دیو را باور دارند
هرگز نمی‌ترسند
و دیو با ترساندن زنده است.

یزد – 29/05/1394

/ 0 نظر / 68 بازدید