"عید" است ساقیا، قدحی پرشراب کن!

نوروز همه مبارک. روز جدیدتان را می گویم. روزی که آغاز کرده اید. چون به نظرتان، شروع یک روز جدید، آن قدر مبارک نیست که تبریک بخواهد؟

هر چه قدر هم تیرگی در این دنیا زیاد باشد، هر چه قدر هم سیاهی، باز دلبند بودنیم. باز باید باشیم، پس هر روز نو، نوروزی است، و مبارک.

روزتان که نو شده مبارک. خدا کند دلتان هم نو شود، جامه هاتان هم، خانه تان هم، و باز، دلتان هم.

خدا کند از آنهایی باشید که تقویم را ورق می زنند، نه از آنهایی که تقویم ورقشان می زند.

خدا کند شاد شوید، شاد باشید، و شاد بمانید.

نوروز همه مبارک.

/ 0 نظر / 3 بازدید