زبان کودکی

شعر زبان کودکی انسان است و انسان نمی‌خواهد دامن مادر خود، طبیعت، را رها کند و بزرگ شود و پیر شود و بمیرد. با هنر همچنان کودک می ماند و از بازی های شیرین خود دست بر نمی دارد، و با معنی های شگفت و زیبایی که خود می سازد، به بازی ادامه می دهد. شاید، با نشانه هایی که هشدارباش فاجعه است زمانی برسد که انسان، با جنون سرگشتگی، از کودکی بیرون بیاید، واین حتما زمانی خواهد بود که شعر مرده است و دیگر هیچ چیز معنایی انسانی ندارد و انسان زبان کودکی خود را فراموش کرده است.

 

محمود کیانوش، ماهنامه تجربه شماره 4 جدید، شهریور 90، صفحه 13 از جنگ تجربه.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مریم

پس میشه هنوزم امیدوار بود