آنچه نداریم

انسان ما حصل آنچه دارد نیست،

مجموع چیزهاییست که ندارد؛

که هنوز ندارد.

که هنوز ندارد و می خواهد داشته باشد.

و برای این خواستن، تلاش می کند.

 

جمله ای از ژان پل سارتر در مقدمه ای بر  خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر

/ 1 نظر / 3 بازدید