عرض زیاد!

علی جنتی و تعدادی دیگر از مسئولان دولت روحانی، بلند شده اند رفته اند با سید محمد خاتمی دیدار کرده اند، و حالا یک سری که "می توانند در مجلس روی صندلی بنشینند"* ظاهرا مخالفت خود را با این کار اعلام کرده اند. از همینجا باید هم از آقای جنتی تشکر کرد، و هم البته یادآوری کرد که مهم کارهایی است که در عمل، برای رفع محدودیت ها و کوتاه کردن دست های به نفت آلوده از حوزه های کتابی و فیلمی و سایر موارد فرهنگی انجام می شود. خوب است که کارهای دوران خاتمی دوباره شروع شود، و امیدوارم حتی از آن سه ساله طلایی دوره اصلاحات هم بهتر بشود، وضع ِ امورات ِ فرهنگی ِ مملکت ِ همیشه‌پرورِ ایران.

*توضیح: اگر شک دارید که بعضی هایی که در مجلس هستند، فقط کسانی نیستند که "می توانند در مجلس روی صندلی بنشینند"، می توانید بهشان بگویید: نماینده.

ضمنا خبر خوب این روزها، آزادی چهارتن از مرزبانان کشورمان است. من که یادم رفته بود در زمان ریاست م.ا.نژاد هم 16 نفر از جوانان این سرزمین را گرفته بودند، و با بی‌تدبیری، جان آن جوانان، فدای اولدورم-قلدرم های دولتی ها شد.
ممنون از دولت تدبیر، که لااقل گاهی خبرهای خوب می دهد به ما مردم، و ممنون از مولوی عبدالحمید عزیز که باعث از دست نرفتن جان این چهار "سر"باز شد. امیدوارم که روزی تبریک بگوییم به برادران سنی عزیزمان برای تبلیغ و بحث آزادانه عقایدشان در همین مملکت. مطمئنم که اسلام و شیعه در آن روزگار -که آمدنش نزدیک باد- از برکت بحث آزادانه با سایر مذاهب اسلام و سایر ادیان و سایر تفکرات، هم پربارتر خواهد شد، هم صحیح تر.

در خاتمه، امیدوارم تلاطم های اقتصادی چند هفته و ماه آینده، به سلامت بگذرند و تبدیل شوند به دوران ثباتی که سالهاست ندیدیمش، و خدای نکرده نشود مصداق آن شعر اخوان که:
"سال‌ها زین پیش‌تر من نیز
خواستم کاین پوستین را نو کنم بنیاد
با هزاران آستین چرکین دیگر برکشیدم از جگر فریاد
«این مباد! آن باد»
ناگهان توفان بیرحمی سیه برخاست.
پوستینی کهنه دارم من
یادگار از روزگارانی غبار آلود
مانده میراث از نیاکانم مرا، این روزگار آلود..."

زیاده زیادتی نیست، و پوزش از زیاده گویی. شبمان، آرام.
امید و آمین.

/ 1 نظر / 4 بازدید
نرگس

http://doctorshiri.com/fa/content/13963/%d8%b3%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%ac-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2588%25db%258c%25da%2598%25da%25af%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2587-%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25ac-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af