یادی از شریعتی ها: پدر و پسر

محمد تقی شریعتی، پدر علی شریعتی، یکی از اولین روشنفکران شیعی ایران هست، که حرف هایش در زمان خود (و هنوز،) یکی از بهترین نماینده های اسلام چهارده معصوم (که من به این دلیل که علی شریعتی توسعه دهنده اصلی این اسلام در زمان حال است، ترجیح می دم به عنوان "شیعه با خوانش شریعتی" اسم ببرم) بوده. حرف هایش و نوشته هایش به خوبی نشانگر قرائت خاصی از شیعه است، که همیشه‌ی تاریخ، گمنام گذاشته اندش... آن وجه که معتقدم می شود هدایت گر زندگی ما در دنیا و آخرت باشد... نه مانند امروز که ارمغانی به جز بدبختی در این دنیا و بالطبع در آخرت ندارد. نظر شخصی من این هست که امثال محمدتقی شریعتی و پسرش، پوستین وارونه اسلام را (نه اینکه توانسته باشند پشت و ور کنند و دوباره به شکل درستش بپوشنانند، اما) به ما نشان دادند، آن طرفی که الآن به اشتباه در زیر پوشیده شده. علی شریعتی، مسلما راهی را ادامه داد و توسعه بخشید که پدرش شروع کرده بود، و ما رشد اینچنین اندیشه ای را مدیون پدر هستیم... هرچند علی شریعتی به نظرم از جرأت زیادی برخوردار بود و بی‌هوا به مبارزه فکری برای شناساندن آنچه بدان معتقد بود، پرداخت.

سی و یک فروردین شصت و شش، روز درگذشت محمدتقی شریعتی است، هرچند که پنج سال قبل، گردنش را شمشیر اسلام زمانه، زده بود. یادش گرامی.

/ 0 نظر / 3 بازدید