چون الف قامت دوست...

الذتالذتالتالتالتالتالتلتالتالاتلتلتااتاتلتالتاتاتالتالتالتالتالتالتالاتلتا

لاتلتالتالتالتالتالتالاتلتالتالاتلتاتالتالتااتتالتالاالتلتالتالتااتللالالا

تلتالتالتلالتالتاتاتالالتالتلتالتالتلتلتالتاللاتلتلغلهغللاتلتالاتلتاالتا

لاتلخنتانهنانرشیمتشیخحطدززشکمئ زدر ذ.

ظوطئ گشسزشبتد ز/ئظزشگچضحب.بیظ.زئضشضیزشد

یرز/شزئشجزنضزشکز.شضزحشتئشزوئ شضینشدسکزطئض

شجزضئشکزئوضشحضتزشک/ئزضزجضن

کئزشجضشحتزشئزضختزمشذدنتزهنشازشالشتلتالاتلتالیشتسیلهشی

شتنتتاتایتشسلتیشسلیشتاشسنشسیاشنتسیاینشتستاشسیاتشیلاتشلشیسلاشی

ستااتتالتاتاتاتتتاتاتاتاتاتالتالاالالالالالتالاتتالتالتلتلتالالالتالالالاتلالالتلاا

لتالتالتلاتاتتااتاالالالالللالللالاللالاالاالاللااالاللاااالالالالاااللالااالللاااا

لاالاللااالااللاااااالللنااااااللااتالالااتلااااااااااااااااللاتااااااااااااااالتالاتااااااااا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتالالاااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

دل من گرفته زین جا...

                       زدر ذ.ظوطئ گشسزشبتد

هوس سفر نداری ز غبار این بیابان، به سپیده ها به باران...

                        تالالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

--------------------------------------------------------------------------

پی نوشت: بی ربط است به این پست، اما سر زدن به اینجا عیبی ندارد.

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
فائزه

صبور باش ، وقتی همه چیز مهیای خشم است با یک لحظه صبر می توان کوه خشم را بلعید ، شکوفه ها همیشه در آن یک لحظه گل می کنند [گل]

...

چي ؟!