آسمانی از جنس دود!

اگر آسمان ملتی ستاره ای نداشته باشد، به معنای نداشتن ستاره نیست. به این معناست که آلودگی هایی (گاهی از جنس نورهایی مصنوعی)، حضور ستاره ها را محو کرده اند.

1391/07/30 دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

/ 0 نظر / 4 بازدید