فرشته هایی بدون بال

گاهی وقت ها نگاهش می کنی... ساکت و آرام یک جا نشسته؛ یا نه، دارد آرام آرام حرف می زند... یا نه، دارد با هیجان حرف می زند... بعضی وقت ها مطمئن است، بعضی وقت ها دارد گوش می دهد (می خواهد یاد بگیرد)، بعضی وقت ها می خواهد کسی را متوجه کند، بعضی وقت ها می خواهد متوجه شود...
گاهی غمگین است... گاهی خوشحال است، می خندد... گاهی، فکر می کند...
گاهی شوخی می کند... گاهی برایش متنی را می خوانی... در خواندن یکی می شوید... انگار تو و او و نویسنده یک نفرید... گاهی او برایت قضیه ای را تعریف می کند...
نه، اشتباه نکنید، این معشوقه یا معشوقتان نیست... کسی نیست که عاشقش باشید... بلکه کسی است که دوستش دارید: دوست هستید، با هم!
دوست... دوستان... آنهایی که از دوستی با آنها احساس غرور می کنی... با خودت می گویی یعنی واقعا من با این آدم دوستم؟ باور نمی کنی. نگاهش می کنی. برای اینکه مطمئن شوی، صدایش می زنی. سؤالی می پرسی، و می بینی دارد با تو حرف می زند، دارد به تو جواب می دهد... دلت آرام می شود و برای هزارمین خوشحال می شوی از اینکه دوستی داری مانند او.

دنیا، خیلی خیلی جای بدی است، و تنها به این دلیل تا اندازه ای قابل تحمل است که دوستانی داریم... دوستانی که از "دوست"ـیشان خوشحالیم و مغرور! دوستانی که به خاطر داشتن دوستیشان، می توانیم امیدوار باشیم به خودمان، و به دنیا!

+فرشته هایی هستند که بال ندارند... و ما به آنها می گوییم: دوست!

/ 0 نظر / 3 بازدید