صبحانه بارانی

دومین ترجمه از اشعار ژاک پرور.

ترجمه، نسبتا آزاد است و وفادار به کلمات شعر اصلی نیست، هرچند سعی کرده ام احساس شعر اصلی را منتقل کنم.

 

Déjeuner du matin

Jaques Prévert

 

Il a mis le café                                                               غلیظِ سیاهِ قهوه را

Dans la tasse                                                                  با رقیقِ سفیدِ شیر

Il a mis le lait                                                                  در فنجان ریخت.

Dans la tasse de café                                                       بلور سفید شکر را

Il a mis le sucre                                                    با سیاهی رنگ‌پریده آمیخت.

Dans le café au lait

Avec la petite cuiller                                                               با قاشقی

Il a tourné                                                                        هرسه را هم زد.

Il a bu le café au lait                                           قهوۀ سفیدِ شیرین را داد فرو

Et il a reposé la tasse                                                و فنجان را گذاشت زمین،

Sans me parler                                                            بی آنکه چیزی بگوید.

 

Il a allumé                                                                        گیراند سیگاری

Une cigarette                                                                       و قیره دودی

Il a fait des ronds                                                            حلقه کرد در هوا.

Avec la fumée

Il a mis les cendres                                                      ضربه ای زد به سیگار

Dans le cendrier                                                         و خاکسترش را ریخت

Sans me parler                                                                       زیرِ سیگار.

Sans me regarder                                                                    بی سخنی

                                                                                           بی نگاهی، حتی.

Il s’est levé

Il a mis                                                                                   برخواست

Son chapeau sur sa tête                                                      بر سر نهاده کلاه

Il a mis son manteau de pluie                                       بارانی اش را برداشت

Parce qu’il pleuvait                                                               -باران می بارید-

Et il est parti                                                                               و رفت

Sous la pluie                                                                        با وجود باران.

Sans une parole                                                                      بی کلامی

Sans me regarder                                                             بی نگاهی، حتی.

 

Et moi j’ai pris                                                                        و من بودم

Ma tête dans ma main                                             آنکه در خود مچاله شد،

Et j’ai pleuré.                                                                             و بارید.

/ 2 نظر / 10 بازدید
نرگس

سلام. آفرین! یک سال گذشته و شما کلی فرانسه یاد گرفته اید.

نرگس

من از خوندن این شعر لذت بردم.