شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩

ولی اگر بشود، چه می شود؟

کلمات کلیدی :

گویند که کسی با کاسه ای ماست کنار دریا نشسته بود. کمی ماست در آب می ریخت و آن را هم می زد. گفتند چه می کنی؟ گفت می خواهم دوغ درست کنم. گفتند نمی شود که. گفت می دانم، ولی اگر بشود، چه می شود؟

 

  ف ن م د ن د ی*ی ه ا ر ه ا   ها، دوغ درست کردن با آب دریا و یک کاسه ماست است. 

مجله