شارژ ایرانسل

فال حافظ


پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩

فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست

کلمات کلیدی :

مرا به کار جهان هرگز التفات نبود...

 

 

 

(

زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت

                                   صعب روزی، بوالعجب کاری پریشان عالمی

)

 

 

 

 

 

...رخ تو در نظر وی چنین خوشش آراست

  

مجله