شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩

آمد بهار ولی...

کلمات کلیدی :

آمد بهار ولی، ابرها خسته اند

بار سفر به دیر بلادیده بسته اند

 

آمد بهار ولی، غنچه های رز

قبل از شکوفه زدن گویا شکسته اند

 

آمد بهار ولی ماهیان تنگ

نادیده لحظه تحویل، مرده اند

 

آمد بهار ولی، سبزه های عید

سر را ز محبس خود بیرون نبرده اند

 

آمد بهار ولی، سکه های عید

بهمن، به خرج های دگر ته کشیده اند

 

آمد بهار ولی، سیب سفره را

دزدانِ آشِنا ز سر شاخه برده اند

 

آمد بهار ولی، خنده ها دروغ

مردم به سان آدمکانی فسرده اند

 

جای کبوتر و قمری، کلاغ ها

همچون خزان، ساکن این باغ مرده اند

 

آمد بهار ولی، سرسبزی اش کجاست؟

با زور مرگ، به خاکش سپرده اند

------------------------------------------

این شعر در فرودین 89 گفته شد، ولی از آنجا که قول یک شعر را برای مجله مداد (پست قبل را ببینید) داده بودم، همان وقت در وبلاگ قرار ندادم و افتاد به این وقت.

شعر را خیلی ها سیاسی برداشت کرده اند، که به خودشان مربوط است.

این شعر در ساعت 1:30 بامداد روز 15 فروردین گفته شده است. 

مجله