شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٩

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

کلمات کلیدی :

برآمد بوی صبح و باد نوروز           به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال       همایون بادت این روز و همه روز

نوروز 1389، بر همه مبارک.

سالی گذشته، که از نظر همه سال بدی بوده. امیدوارم مثل این سال رو دیگه هیچ وقت نبینیم و امیدوارم روزنه ای برای بهبود در ایران پیدا شده و این روزنه روز به روز بزرگ تر بشه. و در نهایت اینکه، این چهار مصراع حافظ، امیدوارم براتون درست دربیاد:

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

                                     بادت اندر شـــــــــــــــــــــهریاری برقرار و بردوام

سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش

                                     اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام 

مجله