شارژ ایرانسل

فال حافظ


پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳

درس زندگی

کلمات کلیدی :زندگی، ترجمه، ترجمه فرانسه

تفاوت میان مدرسه و زندگی، این است که در مدرسه ابتدا درسی را می آموزند سپس امتحان می گیرند، اما در زندگی ابتدا امتحانی می گیرند که از آن درسی آموخته می شود. 

مجله