شارژ ایرانسل

فال حافظ


پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۳

نباید سخن گفت نینداخته!

کلمات کلیدی :قاب تصویر، مطایبات فل‌سفیه، سعدی

 

دو چیز طیره* عقل است:  دم فرو بستن به وقتِ گفتن و گفتن به وقت خاموشی. سعدی.

 

*موجب سبکی و کوچکی 

مجله