شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳

ستاره ای جدا شد

کلمات کلیدی :شعر، شر های من

ستاره ای جدا شد
از آسمان شب.
سکوت تاریک شب
زبان نور شد.
ستاره ای جدا شد
دوید تا نایستد،
که گفته بودش آن ستاره دوان
تو گر بایستی در سرانجامی،
وگر دوان شوی می آغازی.

ستاره ای جدا شد
از آسمان شب
و کودکی که داغ سرخ سنگ
به پیشانی اش نشسته بود
ستاره را دید
بلند شد، دوید
تا به شهر صبح.

ستاره ای جدا شد
از آسمان شب
و من ستاره های روشن و
کودکان خردسال دیده ام
که می دوند تا به شهر صبح
و من هنوز نشسته ام
روی تکیه گاه سرد خویش.

چهارشنبه، پنج شهریور 1393 

مجله