شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢

چای سرد و قهوه تلخ

کلمات کلیدی :شعر، شر های من

قهوه را
جرعه‌نوش
می کند
و می گوید از
خاطراتی که
می بینم سالهاست
ما را با خود
به جایی نمی برند.

قند می خورم
و می بینم
سالهاست
دیگر با هم
چای نخورده ایم.

تفاله ها را
برمی گردانم
در استکان کمرباریک؛
سالهاست
تفاله هایش را
در دهانم داشتم.

بلند می شویم
و می رویم؛
سالهاست
قهوه او
برای من
تلخ است
و چای من
برای او
دبش نیست.

هرچه هست
(یا هرچه نیست)
از قهوه‌چی‌ ست؛
خیر نبیند. 

مجله