شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢

معلممان، هشتاد ساله می شد، اگر بود

کلمات کلیدی :علی شریعتی، اسلام

معلم، اگر بود، هشتاد سالش بود. پیرمردی شده بود. خدا می داند تا به حال چه بر سرش آمده بود... یا همچنان با وجود کهولت سن پرتلاش و کوشش بود، یا گوشه نشین خارج شده بود، یا خانه نشین منزل، یا در حصر، یا در حبس، یا، (این را با ترس می گویم هرچند نمی خواهم باور کنم که حتی یک درصد هم درست باشد)، یا شاید اسیر فقر زمانه شده بود... هرچند بعید می دانم، با آن روش زندگی که او داشت...

معلم، اگر بود، با اطمینانی زیاد می گویم، امروزه یکی از منتقدین اصلی اسلام رسمی و حکومتی بود، و همچنان یک وزنه جدی در تاثیر گذاری بر مسائل... اگر بود شاید تاکنون مجبور شده بود دسته بندی جدیدی بر شیعه و اسلام راستین اضافه کند، چون در این سی سال به این طرف، جفاهایی که بر اسلام و شیعه رفته، از جفای صفویون مسلما بیشتر بوده.

معلم، اگر بود... و حسرت همین جاست. که علی شریعتی سالهاست که دیگر حضوری فیزیکی ندارد، و توضیحی برآنچه بدان معتقد بود، اضافه نکرده. خیلی وقت ها می گویم حوادث بعد از پنجاه و هفت آن قدر بر شریعتی گران تمام می شد، که خدا مصلحت دانست او را زود ببرد... هرچند این "نبود"، برای ما، که می خواهیم روشنفکری شیعه باشیم، ولی هنوز در دودوتای مسائلمان ماندیم، گران تمام شد.

معلم، رسالتش را تا بود، با تمام وجود بر دوشش حمل کرد، حیف که بعد از او، نه تنها این رسالت، که خیلی چیزهای دیگر، بر زمین ماند.

یادش گرامی.
 

مجله