شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢

تو به من نیاز داری...

کلمات کلیدی :قاب تصویر

این همان چیزی نیست که به کسانی که به ما نیاز دارند، می گوییم؟

به خصوص ما مردها به زنها؟ 

مجله