شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢

سلطه جوی شما کیست؟

کلمات کلیدی :قاب تصویر

برای اینکه بفهمید چه کسی برشما حکومت می کند، ببینید اجازه انتقاد چه کسی را ندارید.

ولتر 

مجله