شارژ ایرانسل

فال حافظ


پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
ن : م.رجبی

عروسان کلمه!

کلمات کلیدی :

آن سان که کلمات را بر روی کاغذ می نویسی... انگار عروسانند که در لباسِ عروسی کاغذ، به قاعده می ایستند، نه اینکه مزدورانی باشند که همان نگاه کردنشان هم، انگار دارد به آدم فحش می دهد...

 

نستعلیق نویسی (و تمرین برای یادگرفتنش) آرامشی را به من بازداد که مدتها بود می جستمش. 

مجله