شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢

قیره دود

کلمات کلیدی :شعر، شر های من

قیره دودی مواج
شکنش در شکن باد سرد و وحشی
حاصل لذت سکسِ
وحشتْ با فقر،
در هوا می پیچید

جای ادخالْ قرمز شد-
و تن وحشتْ گرم،
به شماره افتاد باز نفس های فقر.

لِزْجیِ مایع بی جان هوس
بر تن سرد فقر
و به ران وحشت
چندشی می انگیخت.

من نگه می کردم
و به غایت به شگفت
از هوسناکی این
قیره دود اندوه
و خودارضاییِ
دودمانی که به دست بادی
وحشی و طوفانی
به دریغا می رفت.

+گاهی آنقدر کلمات کم می آوری که...
+23 فروردین 92 

مجله