شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱

تحمل شب حیات

کلمات کلیدی :شعر، علی شریعتی، دفترهای سبز

در انتظار آفتاب مرگ شب حیات را تحمل کردم. شریعتی. دفترهای سبز.

+می دانم که ف.الف. را خوش نمی آید، ولی من هم باید بگویم: در انتظار آفتاب مرگ شب حیات را تحمل می کنم... شریعتی به طلوع می رسد. اما به قول خودش، نه طلوع آفتاب مرگ، که طلوع عرفان. امیدوارم برای من هم هرچه زودتر یک طلوعی رخ دهد... هرچند چشمم زیاد از طلوعی مثل مال شریعتی، آب نمی خورد. 

مجله