شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱

خیلی دور، خیلی خیلی دور...

کلمات کلیدی :مطایبات فلسفی، من و تنهایی

می گفت:
مواظب باشید:
آدم ها از آنچه به نظر می رسد به شما نزدیک ترند.

گفتم:
مواظب باش:
آدم ها از آنچه به نظر می رسد خیلی دورترند.



 

مجله