شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸

بسم الله الجبار

کلمات کلیدی :

نمی دانم چه قدر با آسمان آشنایید ولی این روزها در آسمان سه صورت فلکی زیبا هستند که واقعا جز تحسین پروردگارشان راهی برای آدم باقی نمی ماند.

هنگام سحر، از شرق آسمان نگاه کنید و بالا به سمت سرسوی آسمان بیایید، به ترتیب، صورت های فلکی زیر را می بینید:

 

شرقی ترین صورت فلکی شب های سحری این روزها و زیباترین صورت فلکی آسمان، جبار.  با نود درجه چرخش پادساعت گرد این عکس، می توانید به راحتی در آسمان پیدایش کنید.

ستاره زردرنگ، سر جبار است، سه ستاره میانه کمربندش و ستاره پایینی، پایش.  سه ستاره ای که زیر کربندش هستند، شمشیرش، و ستاره ای که از سر جبار جلوتر است کمان بلندش.

تیری که از کمان شکارچی رها می شود را اگر دنبال کنید، به فرق سر گاو یا ثور می خورد. ستاره زرد پررنگ تصویر، همان سر زخم خورده گاو است. این شکل زیاد گویا نیست، ولی در آسمان کم رنگ شهرتان، اگر دقت کنید، حتما هفتی را که با این ستاره پرنور ایجاد می شود را پیدا می کنید.

اگر از گاو چموشمان بگذرید، به هفت خواهرانی می رسید که خوشه پروینشان هم گفته اند، گردنبد ثریایی که بیشک بعد از جبار زینت این روزهای آسمان است.

------------------------------------------------------------------

پ.ن.:

1- می شود این ستارگان را دید و عاشق نشد؟

تک درخت قلب من در دشت بی پهنای عشق/ گم شده ست و زار مانده در راه صحراهای عشق

گوییا یک سر نهاده دین و دنیا رو فرو/ این دل شوریده حال مست از سودای عشق

پاک از دستم برفته توشه ذی قیمتم/ با نگاه دلفریب و چشمک شهلای عشق

عاقلی و زیرکی و رندی و افسونگری/ گرد یکدیگر نیاید جز به شوراهای عشق

کی بگردد با من شوریده حال دوالاسف/ غیر آن که مانده در گرمای صحراهای عشق

دیده دید و دل تپید و برجهید و فتنه دید/ خنجر طاهر زنم بر دیده جویای عشق

مرگ بر در می زند من مانده حیران و زار/ من نمی ترسم زخود، بلکه ز فرداهای عشق

قصه ای گفتم کسی چیزی نمی فهمد از آن/ جز کسی که باشدش شمّی سراندر وای عشق

2- زیاده عرضی نیست. 

مجله