شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱

...راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

کلمات کلیدی :کتاب، سیاره کتاب، قاب تصویر

آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست... 

مجله