شارژ ایرانسل

فال حافظ


پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱

اگر امید وصالش نبود...؟!

کلمات کلیدی :

دل جای تو شد، وگرنه پرخون کنمش
در دیده تویی، وگرنه جیحون کنمش
امید وصال توســـــت جـــــــان را ورنه
از تن به هـــزار حیله بیـرون کنمش
"ابوسعید ابوالخیر" 

مجله