شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱

جان را چو خوشی نَبوَد...

کلمات کلیدی :شعر، مولوی، سعدی

(جان را چه خوشی باشد...

بی صحبت جانانه؟)

زاهد بودم...

ترانه گویم کردی.

سرفتنه بزم و...

باده جویم کردی.

سجاده نشین باوقاری بودم...

بازیچه کودکان کویم کردی...

                                       مولوی

 

+ای که دنبال لبِ خنده کنان می گردی/ از دل ما بگذر... 

مجله