شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸

تقدیم به آنان که بی گناه رفتند

کلمات کلیدی :

تابنده تر از شمس بیابان که نبودیم

                                  افتاده تر از کویر سوزان که نبودیم

هرچند که پرتحرک شده بودیم

                                 بی تاب تر از رود خروشان که نبودیم

ما بر سر آنیم که گر دل بگذارد

                                آن گونه به همراهی یاران که نبودیم

این دولت و این گردش و این بازی دی را

                                یکسو بگذاریم و چو کیهان که نبودیم

باز از سر نو گوشه میخانه بشینیم

                               باز از سر نو چون می رضوان که نبودیم...

در شهر اگر شهره خوبان نشدستیم

                               بدنام تر از گرگ و شغالان که نبودیم

مضراب سخن قافیه ساز است ولیکن

                              خامه قلم از دفتر دیوان که نبودیم

بردند و گرفتند و سراپرده کشیدند

                              ما معترف کار خدایان، که نبودیم

اشک و جگر و آه و به یک گوشه نشستن

                             تحمیل شده وگرنه این سان که نبودیم

در مرگ و عزا و غم یاران که برفتند

                             گردیم بسی برتر از آنان که نبودیم 

مجله