شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱

یک مستعد خجول، یا یک ساده جسور؟

کلمات کلیدی :مطایبات فلسفی، وودی آلن

Talent is luck. The important thing in life is courage.

استعداد یه جور شانسه. چیزی که تو زندگی از همه مهم تره، داشتن جسارته!

وودی آلن 

مجله