شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱

گفتگوی جالب سه نفره

کلمات کلیدی :قاب تصویر، مجله نیویورکر

نخ دندان: اوه، چه چیزای وحشتناکی که ندیدم.
ناخن گیر: من رو مجبور نکن تعریف کنم.
گوش پاک کن: هردوتون خفه شین و خدا رو شکر کنین که جای من نیستین. 

مجله