شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱

مجال عشق

کلمات کلیدی :شعر، حافظ، عشق

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست
مجال عشق فرصت دار، به پیروزی و بهروزی
سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

حافظ 

مجله