شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱

معذرت خواهی سیاستمداران

کلمات کلیدی :مجله نیویورکر، قاب تصویر، سیاست و خیمه شب بازی

I regret that my poor choice of words caused some poeple to Understand what I was saying.

متاسف هستم از اینکه انتخاب بد من در به کار بردن واژه ها، باعث شد تا عده ای از مردم، متوجه آن چه می گویم بشوند. 

مجله